Psychopedia

Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc: sự kết hợp của sự đồng cảm, động lực, tự chủ, logic, khả năng thích ứng và quản lý cảm xúc của một người.Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc: sự kết hợp của sự đồng cảm, động lực, sự tự chủ, logic, khả năng thích ứng và quản lý cảm xúc của một người.Hiệu ứng giả dược và giả dược

Do đó, giả dược được định nghĩa trong các tài liệu khoa học như một chất không có hoạt tính dược lý cụ thể, được sử dụng như một chất kiểm soát trong các thử nghiệm lâm sàng hoặc cho một bệnh nhân cụ thể để kích thích các lợi ích tâm lý tiềm ẩn.