Psychopathology Of Everyday Life

Những người bất an không xin lỗi.

Đặc điểm tính cách nào có liên quan đến sự thiên vị này? Nghiên cứu xuất hiện trên tạp chí Scientific American đã giải quyết vấn đề đó. Nhà tâm lý học Andrew Howell và các đồng nghiệp của ông tại Đại học Grant MacEwan ở Edmonton đã phát triển một bảng câu hỏi để đo lường khuynh hướng nói “xin lỗi” của những người tham gia nghiên cứu và sau đó đối chiếu chéo điểm số với kết quả đánh giá tính cách.Điều gì không giết chết củng cố sức mạnh: trải nghiệm tiêu cực và khả năng phục hồi

Điều gì không giết được sẽ tăng cường sức mạnh, một câu nói phổ biến cũ. Có vẻ như điều này đúng một phần, đó là, một lượng nghịch cảnh vừa phải cho phép phát triển khả năng phục hồi. Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Buffalo và được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý số tháng 12 đã so sánh những người đã trải qua những trải nghiệm đau thương và căng thẳng khác nhau trong suốt cuộc đời của họ