Tâm trí tội phạm: Cấu trúc của bệnh thái nhân cách - Lectio Magistralis của Giáo sư Robert D. Hare

Giáo sư Robert D. Hare, một huyền thoại trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm học và là cha đẻ của khái niệm Bệnh thái nhân cách được quốc tế công nhận