Psyche & Law # 9: Khi nào thì việc bỏ rơi người không có khả năng trở thành tội ác?

Psyche & Law # 9: Khi nào thì việc bỏ rơi người không có khả năng trở thành tội ác? Và liệu tuổi già có thể được đánh đồng, vì mục đích phạm tội, với sự bất lực?