Tâm thần hóa trong tâm lý trị liệu. Một số khía cạnh của cuộc tranh luận hiện nay.

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani. Khái niệm tinh thần hóa đang thành công và có sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực khoa học tâm lý. Chủ đề có vẻ kích thích đối với chúng tôi, đặc biệt là dưới góc độ của một chủ đề lớn