Nghiên Cứu Giới Tính

Sự khác biệt về nhân cách giữa nam và nữ. Một cách mới để đo lường chúng.

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Turin, do có sự tương phản giữa những dự đoán dựa trên thuyết tiến hóa và những dự đoán dựa trên giả thuyết về sự tương đồng về giới tính, theo các nhà nghiên cứu của Đại học Turin, nhu cầu cấp bách là phải có những ước tính thực nghiệm chính xác. Nhiệm vụ định lượng sự khác biệt giới tính trong nhân cách phải đối mặt với một số thách thức phương pháp luận quan trọng và, theo các tác giả của nghiên cứu đang đề cập, tất cả các nghiên cứu được thực hiện cho đến nay đều mắc phải, ở các mức độ khác nhau, từ những hạn chế dẫn đến việc đánh giá thấp một cách có hệ thống ảnh hưởng của một số thứ nguyên