Câu chuyện về các liệu pháp # 5 - Simone the Obsessive.

CÂU CHUYỆN VỀ TRỊ LIỆU: Một cột các trường hợp lâm sàng của liệu pháp tâm lý của Tiến sĩ Roberto Lorenzini. Trường hợp # 5 - Simone the Obsessive.