Căn phòng đầy người, của Daniel Keyes (Rối loạn phân ly)

Rối loạn Nhận dạng Phân ly (Đa Nhân cách) trong cuốn sách của Keyes. Bạn có định kết án Tiến sĩ Jekyll về những tội ác của ông Hyde không?