Việc tìm kiếm cơ sở di truyền trong rối loạn lưỡng cực - Tâm lý học

Rối loạn lưỡng cực - Độ dày chất xám ở vùng thái dương và vùng trước trán sẽ là ứng cử viên hứa hẹn nhất cho việc lập bản đồ gen.