Những suy ngẫm về cuộc khủng hoảng của phân tâm học đương đại # 6

Bệnh dịch thứ năm và cũng là cuối cùng của phân tâm học đương đại: sự lý tưởng hóa của thể chế phân tâm học.