Cách nhận thức về cái nhìn của người khác thay đổi hành vi của chúng ta

Hệ thống phát hiện ánh nhìn, vốn có trong tất cả chúng ta, cũng có thể được kích hoạt bằng một 'mô phỏng' của mắt người (ví dụ: áp phích).