Một ngày điên rồ bình thường # 1 - Tôi có thể uống thuốc tẩy không? -Khoa tâm thần-

CÔNG CHÚA PSYCHIATRY: CHỮ TỪ TRƯỚC. Một phép ẩn dụ cho sự điên rồ ở cả bên trong và bên ngoài, của bạn và người khác, mọi người và không ai cả.