Bias - Heuristics

HÃY XẢY RA SENSE CỦA THÌ

Dưới góc độ tâm lý học, nhận thức muộn màng có thể được coi là một sự méo mó về nhận thức ở mọi khía cạnh; đó là xu hướng coi các sự kiện dễ dự đoán hơn thực tế, chẳng hạn khi một chủ thể đối mặt với một sự kiện không thể lường trước được, nói rằng anh ta tin rằng anh ta 'luôn biết' rằng mọi thứ sẽ diễn ra như chúng đã xảy ra.