Bạo lực ở trường học: áp dụng các nguyên tắc do MIUR đưa ra

Thông cáo Báo chí: BẠO LỰC TRONG TRƯỜNG HỌC, SELLINI (AUPI): ÁP DỤNG CÁC HƯỚNG DẪN ĐƯỢC DỰ KIẾN TẠI MIUR VÀO THÁNG 7/2017