Hít thở chậm rãi và có 'chánh niệm' ...

Thực hành chánh niệm dạy cho chúng ta nhiều điều về nhận thức và sự “hiện diện” đối với bản thân nhưng cũng cho chúng ta thấy hơi thở là “mỏ neo” như thế nào.